Stichting

Het bestuur

De stichting Telstar Thuis in de Wijk is officieel opgericht op 2 december 2011. Het stichtingsbestuur bestaat uit:
 

  • Hans Romeyn (voorzitter) - Burgemeester gemeente Heiloo voormalig lid RvC Telstar
  • Jan Hinloopen (secretaris) – directievoerder nieuwbouw Woningbedrijf Velsen
  • Steef Hammerstein
  • Paul Wolfs
  • Arjan Verkaik
  • Bas Jongsma

Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling van Telstar Thuis in de Wijk bestaat uit:

  • Frank Dales – Burgemeester gemeente Velsen
  • Chris B. van der Zwan - RvC SC Telstar en oprichter Vrouwenvoetbal NH
 
 

ANBI

De Stichting Telstar Thuis in de Wijk is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscaal nummer (RSIN- of ANBI-nummer) is: 8511.84.923. De doelstelling, de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording staan vermeld in het beleidsplan en het jaarverslag. Het IBAN/rekeningnummer is NL52 RABO 0171 2608 6

Beloningsbeleid

Alle leden van het Bestuur en het Comité van Aanbeveling zijn onbezoldigd. De programmamanager wordt per maand ingehuurd, een gedeelte van zijn werkzaamheden wordt op vrijwillige basis verricht. De beloning is passend bij de zwaarte en omvang van zijn functie. Voor de overige werkzaamheden en projecten wordt uitsluitend van ingehuurde krachten en vrijwilligers gebruik gemaakt.

Stukken

De jaarverslagen van Telstar Thuis in de Wijk zijn openbaar. Zie hieronder:

Daarnaast stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan inclusief begroting vast. Zie:

Vertrouwenspersoon

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld om als aanspreekpunt te fungeren indien er sprake is van klachten of problemen van vertrouwelijke aard. Dit kunnen problemen zijn die betrekking hebben op de programma's van Telstar Thuis in de Wijk, de thuissituatie of de persoonlijke levenssfeer. De vertrouwenspersoon zal in ernstige gevallen doorverwijzen naar erkende hulpinstanties.

Om contact op te nemen met A. Bijl, de vertrouwenspersoon, kunt u mailen naar bijl@telstarthuisindewijk.nl
 

Gedragscode

Wij hebben als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. Zie bijlage (PDF).

Naar boven